Ukryj menu

Polityka prywatności i cookie

W Safmed Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności i poufności Państwa danych. Jest to dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient, kontrahent, pacjent, użytkownik naszego serwisu wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dbamy, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu safmed.com.pl (Serwis) jest, Safmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu  (41-200 Sosnowiec,
  ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 179) KRS: 0000756272, NIP: 5771749885, REGON: 006564784 KRS: 0000197835. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@safmed.com.pl lub pod numerem
  telefonu 665 000 313.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie Pana Dawida Szarka, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pomocą adresu e-mail: rodo@medkomp.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane  są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Odwiedzając naszą stronę internetową, w sposób automatyczny dochodzi do gromadzenia:
  1. danych osobowych gromadzonych przez użytkownika,
  2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie,
 5. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został przedstawiony poniżej.
 6. Przekazane poniżej informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w punkcie XII i XIII sposobów wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.
 7. Dane gromadzone za pomocą Serwisu nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu  
  w rozumieniu art. 22 RODO.
 8. Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu z zachowaniem wszystkich gwarancji bezpieczeństwa danych mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Administratora jak również innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora (np. Podmiotom świadczącym usługi doradcze dostawcą usług technicznych),
  3. innym Administratorom Danych w zakresie niezbędnym do realizacji usług i oraz wymogów prawnych (np. kancelariom prawnym lub notarialnym).
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator pragnie poinformować iż każdej osobie której dane dotyczą, korzystającej z Serwisu, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych) – art. 15 RODO,
  2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe) – art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych do innego administratora – art. 20 RODO,
  6. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – art. 7 RODO,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 21 RODO.
 10. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowy odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
 11. Administrator może przetwarzać dane osobowe bezpośrednio od użytkownika, w których wskazane są dane osobowe innych osób, przekazywane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.
 12. Dane osobowe przekazane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego, lub poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.
  1. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci numeru telefonu kontaktowego lub adresu email oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń jak również realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego bądź udostępnionego numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail w Serwisie na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
  2. Administrator danych przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów zgodnie z prawem. W zależności od podstawy prawnej okres ten będzie kształtował się następująco:
   • czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
   • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
  3. W przypadku chęci wycofania zgody należy skontaktować się z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obwiązywała.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.
 13. Dane gromadzone w sposób automatyczny
  1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
  2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczą sesji użytkowników tak jak: adres IP, rodzaj nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
  3. Dane przedstawione w ust. 2 nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
  4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
   Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
  5. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  6. Ponadto serwis do sprawnego działania wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części polityki.
 14. Państwa dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków technicznych
  i organizacyjnych w celu zapobiegnięcia ryzyka naruszenia praw lub wolności.
 15. Stosujemy protokół transmisji SSL dzięki czemu zapewnimy, iż przesył danych na naszej stronie jest bezpieczny. Protokół SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Państwa przeglądarki
  i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.
 16. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności strony safmed.com.pl
 17. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmiana w obowiązującej polityce prywatności
  w szczególności w przypadku:
  1. rozwoju Serwisu,
  2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  3. rozwoju technologii.
 18. Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookie wchodzi w życie z dniem 22.07.2021 r.